Mediatief Moment juni 2022 Mediatief Moment juni 2022
… u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.                                                               
Romeinen 8:15


Over een week vieren we het Pinksterfeest weer. Van alle Christelijke feestdagen voor veel mensen het minst aansprekende. Bij het Kerstfeest en het Paasfeest kun je je nog iets voorstellen. Maar de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest gaat ons voorstellingsvermogen te boven.
Toch is het belangrijk om ons te realiseren dat zonder de komst van de Geest er geen christelijke kerk zou zijn geweest. De Pinksterdag is het begin van de kerk geweest. De Geest gaf de apostelen de moed en de kracht en de woorden om de blijde boodschap van het evangelie in de hele wereld te verkondigen. Vooral in het boek Handelingen zie je de Geest aan het werk.

Op de Pinksterdag gaat de uitstorting van de Heilige Geest gepaard met een aantal verschijnselen: geluid als van een geweldige wind en tongen als van vuur.
Die zorgen ervoor dat de mensen nieuwsgierig worden en te hoop lopen. Maar dan hoort iedereen de apostelen spreken in hun eigen taal. De spraakverwarring die bij de torenbouw van Babel ontstond wordt voor even opgeheven. En zo hoort ieder in zijn eigen taal over de grote daden van God. Het gaat bij de uitstorting van de Geest niet om de verschijnselen, maar dat iedereen hoort over wie God is.
Jezus had ook zoiets tegen zijn leerlingen gezegd: de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14:26)

Paulus geeft ons in zijn brieven heel veel informatie over het werk van de Geest. Hij maakt duidelijk dat hij zijn zendingswerk alleen maar kon doen, doordat de Geest hem daartoe aanzette en bekwaam maakte. Hij schrijft over de vrucht van de Geest: de liefde. Over allerlei gaven van de Geest, die mensen kunnen gebruiken in de dienst aan God.
Maar het belangrijkste werk van de Geest vinden we in Romeinen 8:15:
… u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te
kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.    
Door de Geest kunnen we kinderen van God zijn en in een bijzondere relatie met Hem komen. Door de Geest kunnen we Hem aanspreken met Abba. Dat wordt hier vertaald met Vader, maar is toch een meer intieme aanroep. Zo sprak Jezus ook de Vader aan. Door de Geest komt God dus zo heel dicht bij ons.  
Ik denk dat we deze nabijheid van God het meest ervaren in ons persoonlijk gebed, maar soms ook wel als we samen komen in de kerk.
Als we ons dit realiseren, wordt ook voor ons het Pinksterfeest een heel bijzonder feest.
Ik wens u gezegende Pinksterdagen.

Ds. L.J. Scholten
Pastoraal werker wijkgemeente de Grote Kerk


Lied 701 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, is een prachtig lied over de Geest uit de traditie van de Schotse Iona communiteit. Hierin komt het werk van de Geest in al zijn facetten ter sprake.
 
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
 
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
 
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
 
terug